GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Contracten

De gebruiksvoorwaarden voor uw inlogaccount

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Aareon en gebruikers van het loginaccount van deze website (hierna: "Gebruikersovereenkomst" genoemd). Heeft u hier na het doorlezen nog vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

Gebruikers in de zin van deze gebruiksvoorwaarden zijn publiekrechtelijke rechtspersonen evenals hun bevoegde werknemers (hierna "Gebruikers" genoemd) die toegang hebben tot de inhoud van het loginaccount, zelf inhoud aan de website toevoegen en de aangeboden functies gebruiken.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor al het huidige en toekomstige gebruik van het loginaccount. Aareon behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Mocht Aareon wijzigingen en/of aanvullingen aanbrengen in de gebruiksvoorwaarden, dan zal de Gebruiker de gewijzigde versie van de gebruiksvoorwaarden ontvangen op het e-mailadres dat is opgegeven bij de Gebruikersregistratie. Indien de Gebruiker niet binnen twee (2) weken na ontvangst schriftelijk bezwaar maakt tegen de gewijzigde en/of gewijzigde versie van de gebruiksvoorwaarden, zal Aareon dit beoordelen als een verklaring van toestemming met betrekking tot de geldigheid van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. De Aareon zal de Gebruiker informeren over de gevolgen van een niet ingebracht bezwaar door de Gebruiker. Vanaf het van kracht worden van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, zijn alle voorgaande versies van de gebruiksvoorwaarden niet meer geldig. Als de Gebruiker zijn toestemming voor de gewijzigde gebruiksvoorwaarden weigert, blijft de contractuele relatie ongewijzigd. Aareon heeft in dit geval het recht om de contractuele relatie met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien de gewijzigde gebruiksvoorwaarden niet redelijk zijn voor de Gebruiker, heeft de Gebruiker het recht om de contractuele relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

1. Diensten verleend door Aareon

De diensten van Aareon bestaan o.a. uit:

a) Verstrekking van het mogelijke gebruik van een loginaccount nadat de Gebruiker is toegelaten in overeenstemming met sectie 2.

b) De mogelijkheden om contact op te nemen over het loginaccount.

c) Creëren van informatie- en communicatiemogelijkheden tussen Gebruikers.

2. Toelating en toegang tot het loginaccount

(1) Een voorwaarde voor het gebruik van het loginaccount is de goedkeuring door Aareon. Het loginaccount is alleen beschikbaar voor publieksrechtelijke personen. Een eis tot toelating of gebruik van het loginaccount is niet mogelijk.

(2) Bij de registratie moet de Gebruiker debedrijfsgegevens en een contactpersoon opgeven. De activering van de registratie vindt plaats door bevestiging per e-mail. Bij bevestiging komt een dienst voor onbepaalde tijd tit stand tussen Aareon en de betreffende Gebruiker volgens deze gebruiksvoorwaarden en met inachtneming van het privacybeleid en de gegevensbescherming van de Gebruiker.

(3) De Gebruiker garandeert dat de over hem en andere Gebruikers verstrekte informatie, in het bijzonder als onderdeel van zijn registratie bij Aareon, waar en volledig is. Hij verplicht zich ertoe Aareon onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele toekomstige wijzigingen in de verplichte informatie (met name informatie over de verwerking van de contractuele relatie tussen Aareon en de Gebruiker) en dienovereenkomstig te wijzigen in zijn profiel voor het loginaccount.

(4) Alle logins zijn individueel en mogen alleen door de geautoriseerde Gebruiker worden gebruikt. De Gebruiker is verplicht om de login en het wachtwoord geheim te houden en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. De Gebruiker is ook verantwoordelijk voor geheimhouding van de logingegevens van medewerkers en zal zijn medewerkers dienovereenkomstig instrueren. In geval van verdenking van misbruik door een derde partij, zal de Gebruiker Aareon onmiddellijk op de hoogte brengen. Zodra Aareon kennis neemt van het ongeoorloofde gebruik, blokkeert Aareon de toegang van de niet-geautoriseerde Gebruiker. Aareon behoudt zich het recht voor om de login en het wachtwoord van een Gebruiker te wijzigen; in een dergelijk geval zal Aareon de Gebruiker onmiddellijk informeren.

3. Geen controleverplichtingen

Aareon heeft geen contractuele verplichting om de inhoud en informatie geüpload door de respectieve Gebruikers te controleren. Elke verwijzing naar inhoud op de website die de toepasselijke wetgeving of deze gebruiksvoorwaarden schendt, wordt gecontroleerd door Aareon en als de overtreding van de toepasselijke wetgeving of deze gebruiksvoorwaarden worden bevestigd, zal Aareon passende maatregelen nemen om een einde te maken aan de inbreuk.

4. Gebruikersvoorwaarden

(1) De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die door hem zijn opgeslagen via zijn loginaccount. De Gebruiker verplicht zich ertoe geen inhoud te verzenden die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving (in het bijzonder de wetgeving inzake gegevensbescherming) of met rechten van derden (met name auteursrechten en persoonlijke rechten) of die een geweldadige, beledigende of pornografische inhoud bevat.

(2) Door het verstrekken van gegevens ontvangt de Gebruiker van Aareon een kostenloos en onbeperkt gebruiksrecht.

(3) Gebruikers mogen geen inhoud plaatsen (bijv. links of frames) via hun loginaccount die in strijd is met wettelijke voorschriften of goede zeden.

5. Rechten van derden en aansprakelijkheid van de Gebruiker

(1) De Gebruiker vrijwaart Aareon van alle aanspraken van derden, die het gevolg zijn van de verwijtbare schending van hun rechten, in het bijzonder maar niet uitsluitend, auteursrecht, handelsmerken, concurrentie, persoons- of andere eigendomsrechten, veroorzaakt door inhoud die de gebruiker heeft geplaats. Dit geldt in dezelfde mate voor elke claim die Aareon ontvangt van autoriteiten of andere openbare instanties vanwege de inhoud die de Gebruiker heeft geplaatst, waarmee hij verwijtbaar inbreuk pleegt op de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

(2) De Gebruiker verbindt zich ertoe Aareon alle noodzakelijke uitgaven te vergoeden die Aareon heeft gedaan als gevolg van het optreden van derden jegens Aareon vanwege de verwijtbare schending van hun rechten veroorzaakt door de inhoud die door de Gebruiker is geplaatst. Dergelijke uitgaven omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de noodzakelijke kosten van passende juridische verdediging.

(3) Als Aareon AG van derden een claim ontvangt voor inbreuk op hun rechten als gevolg van de inhoud die door de Gebruiker wordt geplaatst, verplicht de Gebruiker zich ertoe Aareon zo goed mogelijk te verdedigen tegen de aanspraken van de derde partij. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, zal de Gebruiker op schriftelijk verzoek van Aareon alle documenten ter beschikking stellen die hem ter beschikking staan ​​met betrekking tot de beweerde inbreuk door middel van een kopie. De bijbehorende kosten worden in eerste instantie gedragen door Aareon.

6. Aansprakelijkheid van Aareon

(1) Voor zover wettelijk toegestaan, is Aareon niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens en informatie op de website. Het risico van gegevensverlies tijdens transmissie buiten de controle van Aareon ligt uitsluitend bij de Gebruiker.

(2) In geval van opzet of grove nalatigheid is Aareon zonder beperking aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door Aareon en haar wettelijke vertegenwoordigers.

(3) In geval van beperkte nalatigheid is Aareon aansprakelijk zonder enige beperking in geval van schade aan leven, ledematen of gezondheid.

(4) Overigens is Aareon alleen aansprakelijk als zij een materiële contractuele verplichting heeft geschonden (hoofdverplichting). In dergelijke gevallen is aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van voorzienbare optredende schade. Een kostenaansprakelijkheid voor gebreken die reeds bestaan ​​bij het aangaan van de verplichting is uitgesloten. De alinea's 1 en 2 blijven ongewijzigd.

(5) De aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft onveranderd.

7. Duur en beëindiging van de Gebruikersovereenkomst

(1) De overeenkomst die aan deze gebruiksvoorwaarden ten grondslag ligt, wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Het begint met de bevestiging van registratie door Aareon in overeenstemming met sectie 2.

(2) Aareon kan het loginaccount op elk moment na de daarmee overeenkomende aankondiging instellen, tenzij anders is bepaald in andere overeenkomsten tussen de partijen. Het contract kan op elk moment door de Gebruiker worden beëindigd door het verwijderen van het loginaccount. Door het loginaccount te verwijderen, worden alle gebruikersgegevens onherroepelijk verwijderd.

Wanneer de Gebruiker besluit tot herroeping van zijn als onderdeel van het registratieproces, gegeven toestemming tot gegevensbescherming, of te kennen heeft dat hij het privacybeleid niet accepteert, eindigt automatisch tussen de Gebruiker en de Aareon bestaande overeenkomst.

(3) Elke partij heeft het recht de overeenkomst voorgoed te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Een belangrijke reden voor Aareon in het bijzonder is:

a) de schending van een Gebruiker van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, waarvan niets wordt uitgesloten;

b) (poging tot) onrechtmatige handelingen van een Gebruiker of de poging tot, bijvoorbeeld fraude;

c) doorlopende storingen als gevolg van overmacht buiten de controle van Aareon , zoals: natuurrampen, branden, onbedoelde ineenstorting van kabelnetwerken.

(4) Elke opzegging kan schriftelijk of via de overeenkomstige knoppen in het profiel voor het loginaccount worden gedaan.

(5) Na beëindiging van de Gebruikersovereenkomst zal Aareon alle gebruikersgegevens onherroepelijk verwijderen.

8. Slotbepalingen

(1) Mochten afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ondoeltreffend of niet-afdwingbaar zijn of onuitvoerbaar of onwerkbaar worden als gevolg van wijzigingen in de wetgeving na het sluiten van het contract, dan blijven de resterende bepalingen van het contract en de geldigheid van het contract als geheel onaangetast.

(2) De Nederlandse wetgeving is hierop van toepassing.

to top