GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

SBR-wonen
Woningcorporaties

SBR-wonen over de toekomstvisie dPi en dVi voor corporaties

Onlangs spraken we met Paul van Deurzen, ketenmanager bij SBR-wonen, over de ontwikkelingen binnen de corporatiesector. We vroegen hem naar zijn visie over het Referentie Grootboek Schema (RGS) en de toekomst van de dPi en dVi voor woningcorporaties.

Kun je omschrijven wat de rol van SBR-wonen is?

SBR-wonen is de uitvoeringsorganisatie van het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporaties (VIW). Dit convenant bestaat uit de organisaties WSW, BZK, Aw en Aedes en heeft tot doel om de informatievoorziening met betrekking tot verantwoordingsinformatie op basis van SBR te organiseren. Tot de werkzaamheden behoren het opstellen van het gegevensmodel dVi/dPi en sinds 2020 ook de Aedes benchmark. Kortgezegd, we zorgen ervoor dat corporaties deze via ons portaal en via system-to-system veilig en betrouwbaar kunnen aanleveren.

Kun je jouw rol als ketenmanager bij SBR-wonen beschrijven?

Als ketenmanager ben ik er verantwoordelijk voor dat de doelstellingen vanuit het convenant conform de wens van de vier convenantpartners worden gerealiseerd. Dit doe ik niet alleen, maar met een team van specialisten, vertegenwoordigers van woningcorporaties, Aw, WSW, Aedes en BZK, softwareleveranciers, SBR-gremia en andere belanghebbenden.

Woningcorporaties voeren nu al een aantal jaren de dPi en dVi in via het portaal van SBR-wonen. Is het de verwachting dat het gegevensmodel in de komende jaren nog verandert (vermindering administratieve lastendruk)?

Sinds de start in 2018 zijn de uitgevraagde data in de dVi en dPi met gemiddeld 50% afgenomen. De verwachting is dat dit nu redelijk stabiel is. De dPi 2022 is bijvoorbeeld niet anders ten opzichte van de dPi 2021. Voor de dVi zijn we ook in redelijk rustig vaarwater gekomen, zij het dat er jaarlijks wettelijke- maar ook inhoudelijke redenen kunnen zijn die leiden tot aanpassingen.

We zien dat RGS steeds meer wordt gebruikt binnen corporaties. Hoe zie je de ontwikkeling van RGS in relatie tot de verantwoording van woningcorporatie?

RGS is een enorm belangrijke (data-)standaard voor het verwerken en rubriceren van financiële data. Ik heb de indruk dat in de afgelopen jaren de softwareleveranciers dit weliswaar hebben ingebouwd maar dat de adoptie door de gebruikers wat meer tijd nodig heeft. Het verplicht deponeren van de jaarrekening op basis van SBR en onderliggend de RGS-codering zal van positieve invloed zijn. Tegelijkertijd is gebleken dat er om verschillende redenen best wel wat kritieken zijn vanuit de corporaties op de RGS-coderingen voor de corporatiesector. Het is, denk ik, nog niet volwassen genoeg. Voor de financiële verantwoordingsinformatie is het van belang dat het aggregatieniveau van de RGS-codering aansluit op de jaarrekening.

Gedurende het Aareon Informatiefestival was je aanwezig bij de sessie ‘Het opstellen van de meerjarenbegroting vanuit 1 applicatie met Trace Financiële Planning’. Wat is jouw eerste indruk van Trace Financiële Planning?

Het opstellen en beoordelen van de dPi is geen dagelijkse kost. Daarom hebben SBR-wonen en Aareon in het voortraject samengewerkt aan de totstandkoming van het Aareon-portaal waarmee de dPi kan worden opgesteld. Door de dPi op te bouwen vanuit brongegevens van Aareon bespaart de corporatie veel tijd. Bovendien kan het portaal van Aareon door de koppeling met brongegevens waarschuwingen afgeven als er twijfels zijn of onlogische data staan. Signalen die we vanuit het portaal van SBR-wonen niet kunnen geven. Het doel van al deze inspanningen is een goede dPi waar Aw, WSW en BZK in het kader van verantwoording geen aanvullende vragen over hoeven te stellen. Dat is winst!

Steeds meer corporaties leveren hun gegevens system-to-system aan. Wat is de planningshorizon m.b.t. het alleen nog maar system-to-system (S2S) aanleveren?

Vanuit SBR-wonen zouden wij heel graag zien dat corporaties in staat zijn om alle verantwoordingsrapportage (en benchmark van Aedes), op een gemakkelijke manier, vanuit de commerciële softwarepakketten samen te stellen. De S2S-aanlevering van de dPi loopt erg goed. De verwachting van de twee aanbieders is dat mogelijk dit jaar al 80% tot 90% via software van commerciële softwareleveranciers wordt aangeleverd. Waar we nog wel oog voor moeten hebben is dat dit voor een klein aantal corporaties kennelijk nog niet lukt. Ik verwacht dat we voor de dPi binnen een aantal jaren voor de vraag komen te staan of het portaal van SBR-wonen kan worden uit gefaseerd. Voor de dVi ligt dit wat complexer en duurt het wat langer. Dit komt deels omdat er bij corporaties vaak vrij veel bronsystemen zijn waaruit data voor de dVi worden gehaald. En om die aan elkaar te knopen tot één portaal waarmee de dVi kan worden samengesteld, vergt een goede aanpak. Er zijn op dit moment een tweetal aanbieders die een goed werkend portaal hebben en die ook door ons zijn toegelaten om aan te mogen bieden. De vraag of het dVi-portaal kan worden uitgefaseerd is op dit moment nog niet aan de orde.

Wat is uw langetermijnvisie op het aanleveren van verantwoordingsinformatie aan overheden?

Als we wat verder in te toekomst kijken, dan denk ik dat het aanleveren van de verantwoordingsinformatie van corporaties aan overheden wordt omgedraaid. De corporaties zetten dan hun data op een locatie in een eigen cloud en de benodigde informatie kan dan op elk gewenst tijdstip worden opgehaald door de organisaties die daartoe zijn gemachtigd. Zo heeft een corporatie een betere regie over de eigen data en wordt het gemakkelijker om data te delen.

to top